مولتی متر سه فاز هگزا آتبین

مولتی متر سه فاز هگزا آتبین

:-قابلیت اندازه گیری و نمایش همزمان جریان های هر سه فاز به صورت Turn RMS -قابلیت اندازه گیری و نمایش همزمان ولتاژهای هر سه فاز نسبت به نول (ولتاژ فاز) به صورت Turn RMS-قابلیت اندازه گیری و نمایش همزمان هر سه فاز نسبت به همدیگر (ولتاژ خط)به صورت Turn RMS-قابلیت اندازه گیری و نمایش همزمان توان هر سه فاز-قابلیت اندازه گیری و نمایش فرکانس شبکه-قابلیت انتخاب CT برای هر فاز به صورت مجزا از 50/5 تا 4000/5 آمپر

مولتی متر سه فاز هگزا آتبین