رله فیندر سری55

شرکت برق و صنعت آدینه
فروشنده و اراِئه دهنده
رله فیندر سری 50 می باشد.